Deputaţii au dat pe 25 august vot favorabil unui proiect de lege care modifică şi completează Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în sensul remedierii unor lacune legislative referitoare la consultanţa în domeniu, având în vedere că, deşi aceasta face parte din sistemul calităţii, consultanţii nu figurau nici printre factorii implicaţi şi nici printre cei care trebuie să-şi asume responsabilităţi concrete.

Liderul deputaţilor UDMR, Benedek Zacharie, iniţiator al proiectului, a motivat, în plen, că de la apariţia Legii în 1995 până în prezent, a apărut categoria consultanţilor care sunt în contractele care privesc lucrările mari – autostrăzi, respectiv dezvoltare şi reabilitarea căii ferate.

“Având în vedere că aceşti consultanţi nu au decât responsabilitate contractuală, am ţinut că introduc această categorie în Legea 10 din 1995 – Legea calităţii în construcţii, ca să aibă şi o responsabilitate. Un contract de consultanţă înseamnă undeva între 6 şi 10 % din alocarea întregului contract şi aceşti consultanţi ar trebui să ţină cont şi să fie responsabili şi, mai mult, să respecte contractul încheiat cu beneficiarul sau cu investitorul. În foarte multe cazuri am observat că aceste consultanţe încearcă să ajute executanţii ca să poată să tragă de timp, să amâne termene. (…) Mai mult, nimeni nu cere de la această consultanţă să aibă specialişti în domeniu. (…) Şi Inspectoratul în Construcţii ar trebui responsabilizat, dar Guvernul n-a fost de acord şi atunci accept această variantă, cum a ieşit de la comisie”, a explicat deputatul UDMR.

Potrivit proiectului, în cazurile construcţiilor finanţate din fonduri publice, inclusiv a celor finanţate în baza unor acorduri sau împrumuturi externe sau similare, în care consultanţa/asistenţa tehnică este obligatorie în sarcina investitorului sau a beneficiarului, operatorul economic de consultanţă specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat pentru etapele prevăzute în contractul de consultanţă sau asistenţă tehnică, iar responsabilităţile aferente etapelor respective îi revin conform legii, în solidar cu proiectanţii şi executanţii.

În cazul construcţiilor finanţate din fonduri publice în care investitorul sau beneficiarul încheie contracte de asistenţă tehnică, consultanţă sau supervizare responsabilitatea asigurării cerinţelor fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele prevăzute de lege revine operatorului economic de consultanţă specializat, în condiţiile clauzelor contractuale.

Consultantul sau supervizorul răspund solidar cu dirigintele de şantier, conform atribuţiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi prin contract, potrivit unui amendament.

Specialiştii cu activitate în construcţii au dreptul de a practica activităţile pentru care au fost atestaţi şi/sau autorizaţi numai pentru domeniile/subdomeniile şi specialităţile pentru care au obţinut atestatul şi/sau autorizaţia şi numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în condiţiile legii, mai prevede proiectul.

“Pe durata suspendării dreptului de practică, urmare expirării perioadei de valabilitate a atestatului/autorizaţiei sau ca urmare a suspendării sau anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizaţiei responsabilului tehnic cu execuţia dirigintelui de şantier, ca urmare a aplicării sancţiunilor complementare prevăzute de art.37 alin. (1) şi (2), specialistul cu activitate în construcţii nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestat/autorizat”, stipulează un alt amendament.

Proiectanţii, consultantul sau supervizorul, în situaţia în care este operator economic, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăţi de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de consultanţă/supervizare, iar specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfăşurarea efectivă a activităţilor specifice pentru care au fost autorizaţi/atestaţi. AGERPRES